Statut Szkoły Polskiej

Statut Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II przy PMK w Karlsruhe

Postanowienia ogólne
1. Szkoła Polska im. Jana Pawła II działa pod auspicjami stowarzyszenia „Centrum Krzewienia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe t.z.”.
2. Zajęcia odbywają się w wynajętych pomieszczeniach gimnazjum świętego Dominika w Karlsruhe.
3. Szkoła prowadzona jest w duchu wartości chrześcijańskich.
4. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice (opiekunowie) uczniów, którzy wchodzą do wspólnoty szkolnej, zobowiązują się do przestrzegania przyjętych zasad i norm.
Celem i zadaniem szkoły jest:
– działanie na korzyść dzieci i ich polskojęzycznych rodzin mieszkających w Karlsruhe i okolicach poprzez edukację w zakresie przedmiotów ojczystych,
– podtrzymywanie polskiej kultury i chrześcijańskich tradycji,
– wspieranie dzieci w budowaniu ich własnej osobowości i tożsamości.
Organizacja szkoły
1. Zajęcia w szkole odbywają się w soboty, według ustalonego planu lekcji i terminarza.
2. Szkoła może organizować inne, dodatkowe zajęcia.
3. Terminy i czas trwania zajęć mogą ulec zmianie. 4. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w dwóch grupach przedszkolnych i ośmiu grupach szkolnych.
5. Rodzice (opiekunowie) nie przebywają na terenie szkoły podczas zajęć.
6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przyniesiony przez ucznia sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe i inne wartościowe rzeczy.
Władze i organy szkoły
1. Społeczność szkolną stanowią uczniowie, ich rodzice (opiekunowie), pracownicy szkoły oraz osoby wspierające działalność szkoły.
2. Naczelnymi organami szkoły są:
– dyrektor szkoły
– Rada Pedagogiczna
– Rada Rodziców.
Dyrektor szkoły:
– reprezentuje szkołę na zewnątrz,
– kieruje pracą szkoły,
– zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest jej przewodniczącym,
– przeprowadza, w obecności przedstawiciela Zarządu stowarzyszenia lub Rady Pedagogicznej, rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na nauczycieli.
Rada Pedagogiczna
1. Radę Pedagogiczną tworzą nauczyciele szkoły i dyrektor jako jej przewodniczący.
2. Sprawy przedstawiane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, dotyczące grona pedagogicznego oraz danych osobowych uczniów i ich rodziców (opiekunów), są objęte tajemnicą zawodową.
3. Rada Pedagogiczna:
– ustala rozkład ząjęć i przydział godzin lekcyjnych oraz podejmuje decyzje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli,
– ustala program nauczania i dostosowuje go do potrzeb uczniów,
– decyduje o wyborze pomocy dydaktycznych lub przygotowuje własne podręczniki szkolne w oparciu o podstawę programową i potrzeby uczniów,
– ustala system oceniania i nagradzania uczniów,
– wypisuje i wydaje świadectwa szkolne na koniec roku szkolnego,
– sprawuje pieczę nad organizacją imprez szkolnych, obchodów i uroczystości.
Nauczyciele
1. Nauczycielami w szkole mogą być wyłącznie osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi.
2. Nauczyciele zobowiązani są do:
– realizacji przyjętego i zatwierdzonego programu nauczania,
– systematycznego prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz dziennika zajęć,
– sprawdzania listy obecności na każdych zajęciach.
3. Nauczyciele nie mogą być członkami Rady Rodziców.
Rada Rodziców
1. Rada Rodziców jest wybierana na początku każdego nowego roku szkolnego.
2. W jej skład wchodzi przewodniczący Rady Rodziców i członkowie.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest:
– wspieranie nauczycieli w całokształcie ich pracy,
– pomoc w przygotowywaniu okolicznościowych uroczystości szkolnych,
– organizowanie różnego rodzaju form aktywności oraz imprez dla uczniów i rodziców.
Uczniowie – prawa i obowiązki
Każdy uczeń ma prawo do:
– poszanowania godności osobistej i dobrego imienia oraz do kulturalnego traktowania ze strony innych,
– podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
– obiektywnej, umotywowanej i jawnej oceny swego stanu wiedzy, umiejętności oraz zachowania, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i kryteriami podanymi przez nauczycieli,
– opieki pedagogicznej i dydaktycznej,
– uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych,
– reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach oraz innych imprezach pozaszkolnych zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.
Każdy uczeń jest zobowiązany do:
– systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych oraz w uroczystościach i imprezach szkolnych,
– punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
– przygotowywania się do lekcji i odrabiania prac domowych,
– dbania o dobre imię szkoły i godnego jej reprezentowania na zewnątrz,
– szanowania godności osobistej, praw i wolności innych osób,
– zapoznania się ze statutem i przestrzegania zawartych tam zasad,
– dbania o porządek i czystość w budynku oraz na terenie szkoły,
– poszanowania mienia szkolnego jako dobra wspólnego.
Rodzice (opiekunowie) – prawa i obowiązki
Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do:
– dbania o regularne uczestniczenie dzieci w zajęciach szkolnych,
– usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień dziecka,
– terminowego powiadomienia o rezygnacji dziecka ze szkoły,
– zapewnienia dziecku opieki do czasu rozpoczęcia zajęć,
– pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych,
– niezwłocznego naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych na terenie szkoły przez ich małoletnie dzieci,
– stałej obecności na terenie szkoły w trakcie zajęć w przypadku poważnej i przewlekłej choroby dziecka, w celu zapewnienia regularnego przyjmowania lekarstw,
– terminowego dokonywania opłat (czesnego).
Rodzice (opiekunowie) mają prawo do:
– współpracy ze szkołą i wspierania inicjatyw i działalności Rady Rodziców,
– bieżącej informacji dotyczącej terminów zajęć oraz terminów i charakteru imprez organizowanych przez szkołę w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych,
– bezpośredniego kontaktu z nauczycielami,
– wyczerpującej informacji na temat postępów i pracy dziecka.
Nabór uczniów i rezygnacja ze szkoły
1. Uczniami szkoły mogą być dzieci w wieku od 4 do 16 lat.
2. Zapisanie dziecka do szkoły jest równoznaczne z akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno–wychowawczego oraz regulaminu szkoły.
3. Rodzice (opiekunowie) uczniów:
– wypełniają formularz zgłoszeniowy,
– podpisują zobowiązanie odnośnie przestrzegania statutu szkoły,
– wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie danych stowarzyszenia „Centrum Krzewienia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe t.z.”.
4. Oświadczenie o rezygnacji z nauki musi być zgłoszone przez rodziców (opiekunów) dziecka na adres stowarzyszenia 30 dni przed końcem bieżącego semestru.
Zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z lekcji
1. Nieobecność ucznia na zajęciach wymaga pisemnego usprawiedliwienia ze strony rodziców (opiekunów).
2. Uczeń jest nieklasyfikowany, jeżeli jego frekwencja na zacięciach wynosi mniej niż 50 proc.
3. W przypadku stwierdzenia u ucznia podczas zajęć nagłej dolegliwości (choroby), nauczyciel ma obowiązek powiadomienia rodziców (opiekunów) dziecka, którzy zadecydują o dalszych działaniach.
4. Każde samowolne opuszczenie przez ucznia terenu szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych będzie traktowane jako ucieczka ze szkoły i nie zostanie usprawiedliwione.
Opłaty (czesne)
1. Finansami szkoły zajmuje się stowarzyszenie „Centrum Krzewienia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe t.z.”.
2. Zarząd stowarzyszenia ustala termin płatności i wysokość czesnego na każdy rok szkolny.